Рециклиране

 
 

Европейско законодателство за отпадъците - резюме

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

6-та ЕАР е действаща програма за опазване на околната среда, фокусирана за период на действие от десет години. Предмет на обсега и е: промяната в климата, природа и биоразнообразие, здраве и качество на живот, природни източници и отпадъци.

Отговаря за развитието на 7 Тематични стратегии:

–  Качество на въздуха,

–  Опазване на моретата от замърсяване,

–  Разумна употреба на природните източници,

– Предотвратяване на отпадъците и рециклирането,

–  Пестициди,

–  Качество на пръстта,

–  Опазване на градовете от замърсяване

Стратегията цели да отстрани напълно отпадъците от сметищата.

Задачите, които си поставя са: предотвратяване на отпадъците, промотиране повторната употреба, рециклирането и възобновяването на източниците, както и превръщане на страните от Съюза в едно рециклиращо общество до 2010 год.

Тези задачи ще бъдат достигнати чрез: Модернизиране на действителната законодателна рамка, чрез подхода да се мисли за целия цикъл на живот LCT (Life Cycle Thinking) – и чрез опростяване на закона за отпадъка в ЕС.

 

Рамкова директива за отпадъците (Waste Framework Directive (WFD)) 2006/12/ЕС

ЕП одобриха 5 етапната йерархия за отпадъците (предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, възобновяване и премахване на сметищата) в WFD

Държавите членки трябва да достигнат до 2020 50% рециклиране и възобновяване на всички твърди отпадъци в градските общини и 70% от отпадъците произхождащи от строителството.

Страните членки трябва да въведат в страните си Рамковата директива за отпадъците WFD не по-късно от 2008.

Страните членки трябва между 15 и 18 месеца да превърнат директивата в национален закон

2010 год. е определена като крайна за  влизане в сила на WFD в страните-членки.

 

Директива за опаковките 2004/12/ЕС

 

ЦЕЛИ

Директива 94/62/EC

Директива 2004/12/EC

Цялостно възобновяване

50%-65%

минимум 60%

Цялостно рециклиране

25%-45%

55%-80%

Рециклиране на стъкло

минимум 15%

минимум 60%

Рециклиране на хартия

минимум 15%

минимум 60%

Рециклиране на метали

минимум 15%

минимум 50%

Рециклиране на пластмаси

минимум 15%

минимум 22.5% (преброяване специално на материал, който е рециклиран повторно в пластмаси)

Рециклиране на дърво

 

минимум 15%

 

 

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ

 

 

ЕС-12

30 юни 2001

Края на 2008

Гърция, Ирландия, Португалия

Крайната 2005

Края на 2011

10 нови страни членки

май 2004-края на 2009

Края на 2012-края на 2015

Румъния и България

Края на 2011-края на 2012

Края на 2013-края на 2014

 

Три години от датата на влизане в сила на тази Директива опаковките в страните членки могат да бъдат изнесени на пазара единствено, ако те са в съответствие с всички изисквания дефинирани в тази Директива включително Анекс II:

1.      Изисквания специфични за производството и състава на опаковката;

2.      Изисквания специфични към природата на опаковката за повторна употреба;

3.      Изисквания специфични към възобновяемата природа на опаковката.

Страните членки ще трябва да се уверят, че сумата от концентрационни нива на олово, кадмий, живак и хексавалентен хром присъстващ в опаковка или опаковачни компоненти не трябва да надвишават следните:

•         600 ppm по тегло, две години след датата предложена в Клауза 22 (i);

•         250 ppm по тегло, три години след датата предложена в Клауза 22 (i);

•         100 ppm по тегло, пет години след датата предложена в Клауза 22 (i).

 

Директива за отговорността по опазването на околната среда 2004/35

Директива 2004/35/CE влиза в сила на 21/04/2004

В основата на тази Директива е “Принципа, в който замърсяващия трябва да плати”.

Целта на  Директивата е: лице (предприятие), чиято дейност води до причиняването на щети за околната среда или предстояща заплаха на такива вреди  да се държи финансово отговорно, за да развие практики за минимизиране на рисковете от вредати върху околната среда така, че да намали финансовите си задължения.

Директивата дава определение на „Щета нанесена върху околната среда” : това е, измерима неблагоприятна промяна в даден естествен източник в природата или измеримо нарушение на функциите на природните източници, която може да съществува директно или индиректно).

Лицето (предприятието) ще поеме разходите, свързани с превантивните мерки, които ще трябва да бъдат взети, за да се изпълнят постановленията в закона.

Където има надвиснала заплаха от повреда, лицето (предприятието) ще трябва без отлагане да вземе необходимите превантивни мерки.

След като повредата съществува, лицето (предприятието) ще трябва да информира компетентни контролни органи за ситуация, ще трябва да вземе всички мерки, за да отстрани повредата, освен ако компетентния контролен орган предприеме дейността.

Разходите за превантивна и подобряваща дейност ще трябва да бъдат поети от оператора, освен ако той може да докаже, че щетата е била причинена от трета страна, че не е била причинена от негова небрежност или грешка.

Директивата не се прилага, когато причинените щети са поради (клауза 4 и клауза 8):

–  Дейности по защита, безопасност или обществена заповед на национално ниво;

–  Природен феномен или не предвидима щета;

–  Не е приложим към щета причинена от инцидент съществуващ преди 30ти април 2007;

–  Повреда причинена след 30 април 2007 произхождаща от дейност от предишни дати;

–  Не е приложима след 30 години след като е установена повредата.

Когато вредата е причинена от няколко лица, те споделят отговорността и разходите си.

Директивата беше поправена от Директива 2006/21/EC но тя се отнася само до: каквито и да е неблагоприятни ефекти върху околната среда, конкретно водата, въздуха, почвата, фауната, флората и озеленяването, и каквито и да е резултатни рискове за човешкото здраве, причинени като резултат от управлението на отпадъка от избрани индустрии.

 

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube