Законодателство

 
 

Директива 2006/121/EО

Директива 2006/121/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., изменяща Директива на Съвета 67/548/EEО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали.

  • Коригендум на Директива 2006/121/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., изменяща Директива на Съвета 67/548/EEО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали (последно изменение от 29 май 2007г.).

 

За пълния текст на Директива № 2006/121/ЕО вижте Пълен текст 1 (БГ) и поправката към същата Директива - Пълен текст 2 (БГ).


Пълен текст 1 (БГ)
Пълен текст 2 (БГ)

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube