Последни новини

 
 

2010

Април

16/04/2010
Потребителите надолу по веригата могат да проверят списък с вещества с изявено намерение да извършат регистрации през 2010

ECHA публикува списък с всички химични вещества, за които бе потвърдено, че ще регистрират до крайния срок на 2010. Ако вещество, което трябва да се регистрира до 2010 и това не бъде направено, ще бъде незаконно да произвежда или продава в ЕС след 30 ноември 2010.

16/04/2010
Промени в юридическите лица може да се докладва до ECHA благодарение на новата версия на REACH-IT и днес ще бъде публикувано ново Практическо ръководство.

01/04/2010

ECHA публикува  ръководство за изключение от задължение за регистрация съгласно приложение V.

Целта на ръководството е да предостави подробно описание и обща информация за прилагането на различни правни изключения и да разясни как може да се приложи конкретно изключение.
Приложение V разглежда условията за изключване от задължението за регистриране по член 2, параграф 7, буква б) на регламента REACH. В член 2, параграф 7, буква б) на REACH се определят общи критерии за изключването от регистриране на вещества,
включени в приложение V, както и изисквания за потребителите надолу по веригата и за оценяване.

Март

31/03/2010 Онлайн средството в REACH "Навигатор" преведен на 20 Европейски езици

31/03/2010 Започна обществена консултация за хармонизирана класификация и етикетиране за  diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, flufenoxuron и PHMB

30/03/2010 Акриламидът е включен в Кандидат списъка на веществата предизвикващи сериозно безпокойство в REACH за разрешаване

26/03/2009 Проект на ръководство за изготвяне на информационни листове за безопасност

25/03/2010 Вече е достъпна новата версия на REACH-IT

16/03/2010 ECHA провежда проучване на предварително регистриралите

12/03/2010 Поднови се обществена консултация върху хармонизирана класификация и етикетиране за Metazachlor

08/03/2010 Нова публична консултация за 8 потенциални вещества предизвикващи сериозно безпокойство

05/03/2010 Проект на ръководство за оценка на експозицията от отпадъците

03/03/2010 Проект на ръководство за обсега на оценката за експозиция

03/03/2010 Проекто ръководство за отпадъци и възобновени вещества

Февруари

23/02/2010 Предприятията могат да открият цялата информация за IUCLID 5.2 на web страницата на ECHA

22/02/2010 Започна обществена консултация върху хармонизирана класификация и етикетиране за acequinocyl, metazachlor, tris(nonylphenyl) phosphite и bifenthrin

17/02/2010 ECHA публикува първото си списание за Януари - Февруари 2010

15/02/2010 IUCLID 5.2 е вече достъпен

11/02/2010 Проект на ръководство по изискванията за вещества в изделия изпратени за обществено обсъждане и страните членки на EC

Януари

28/01/2010 Комитета за оценка на риска се съгласи с мненията за хармонизирана класификация и етикетиране за три химични вещества

18/01/2010 Публична консултация: Хармонизирана класификация и етикетиране на три химични вещества

13/01/2010 Кандидат списъка на веществата предизвикващи сериозно безпокойство за разрешаване по REACH нарастна

2009

Декември

21/12/2009 Шести брой на списанието на ECHA бе публикувано

18/12/2009 ECHA започна да публикува информация за безопасната употреба на химични вещества за граждани

14/12/2009 Форум, с който се проверява как смесителите изпълняват REACH

07/12/2009 15 нови вещества предизвикващи сериозно безпокойство трябва да бъдат добавени в Кандидат списъка на веществата

Ноември

20/11/2009 REACH-IT и информационното бюро са достъпни в края на годината

13/11/2009 Проекто ръководство за Приложение V изпратено на ECHA форума

05/11/2009 ECHA създаде Web страници за ограниченията

04/11/2009 Публична консултация за хармонизирана класификация и етикетиране на две химични вещества

04/11/2009 Проект на ръководството на подготовка на досиета за хармонизирана класификация & етикетиране изпратено за експертно мнение

03/11/2009 ECHA публикува кратко Ръководство за оценка на химическата безопасност

Октомври

27/10/2009 Националните информационни бюра по REACH и CLP оформят общата мрежа за помощ

14/10/2009 Късната предварителна регистрация свършва през месец ноември 2009 за някои химични вещества и предприятия

12/10/2009 По-малко от два месеца останаха до крайния срок, в който потребителите на химичните вещества за да информират доставчиците

06/10/2009 Регистриране на нотифицираните вещества

Септември

24/09/2009 Ръководство на 22 езика по REACH

02/09/2009 Публична консултация върху хармонизирана класификация и етикетиране на три химически вещества

01/09/2009 Нова публична консултация за 15 потенциални вещества предизвикващи особено безпокойство

Август

28/08/2009 ECHA публикува ръководството за класификация и етикетиране

07/08/2009 Списание на ECHA No 4 Юли - Август 2009 се публикува.

Юли

14/07/2009 г. Европейската агенция за химични вещества (ECHA) уточни своята позиция към фирмите предлагащи REACH услуги.

ECHA официално публикува отговора си на сигналите от компаниите сформирали SIEF форумите, срещу фирмите предлагащи REACH услуги. Те исказват недоволство, че намесата на фирмите  предлагащи REACH услуги нарушават работата в SIEF форумите.

Официалното становище на ECHA по-горните сигнали, е че не е задължения на Агенцията да контролира изпълнението на REACH регламента. Прилагането на REACH регламента е задължение на всяка страна-членка.

 

06/07/2009 г. Комитетът за оценка на риска към Европейската агенция за химични вещества (ECHA) прие своето първо становище относно класифицирането и етикетирането на веществата.

Шведски контролни органи предлагат веществото диантимонов триоксид да се класифицира, като дразнещо кожата вещество. Това предложение беше отхвърлено, поради недостатъчни сведения. Комитетът прие да остане класификацията му като карциногенно (категория 3). Диантимоновия триоксид се изпозва, като катализатор в производство на ПЕТ, в пигменти и бои, както и при производството на стъкло.

Юни

09/06/2009 г. Европейската агенция за химични вещества (ECHA) реорганизира сайта си с Ръководства по регламента REACH.

02/06/2009 г. Крайното решение за включването на 7-те кандидат вещества ще бъде взето от Европейската Комисия чрез процедура по Комитология.

Май

26/05/2009 г. Първите 7 кандидат вещества, обект на приоритизиране – една крачка по-близо до засилен контрол.

Комитетът на страните членки при Европейската агенция за химични вещества (ECHA), прие становището на секретариата на Агенцията, за включването им в т.нар. „списък за разрешаване”. Веществата присъстващи в този списък, ще могат да бъдат употребявани в рамките на ЕС ако са разрешени за определени употреби.

Крайното решение ще бъде взето от Европейската Комисия.

Април

30/04/2009 г. Стартира първият координиран проект по прилагане на REACH –REACH-EN-FORCE-1. Основният принцип на проекта е: няма данни, няма пазар.

Инспекторите на страните членки ще проверяват дали компаниите са подали предварителни регистрации/регистрации, както и изпълнението на разпоредбите за информационни листове за безопасност. Всяка страна членка ще докладва за резултатите от проверките, които ще бъдат обобщени в края на 2009 г.

Подготвя се и втори координиран проект, който ще стартира в началото на 2010 г.

 

Март

27/03/2009 г. Европейската агенция за химични вещества (ECHA) публикува окончателни списък с веществата, преминали предварителна регистрация. Списъка е достъпен на страницата на Агенцията:

http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx

Февруари

13/02/2009 г. Европейската агенция за химични вещества (ECHA) публикува допълнителна информация за pre-SIEF и SIEF. Компаниите извършили предварителна регистрация до 01.12.2008 г. е да сформират Форум за обмен на информация (SIEF-Substance Information Exchange Forums). В случаите, когато компаниите трябва да подадат документите за своите регистрации преди 1 декември 2010 г., възможно най-скоро трябва да се включат в SIEF форумите.

Компаниите определени за водещи регистранти подават данни за контакт на Агенцията. Останалите компании трябва да определят ролята си в SIEF форумите.

За производители/вносители на вещества обект на предварителна регистрация, които при определени условия са освободени от регистрация (рециклирани вещества, повторно внесени вещества и др.) за момента експертите препоръчват да заемат неактивна позиция в SIEF форумите.

 Основните принципи на SIEF форумите е да подпомогне регистрантите на едно и също вещество да обменят информация и да избегнат повтарящи анализи.

Предварително регистриралите предприятия няма да се облагат с някакви разходи, свързани със SIEF форумите, докато не решат да купуват или участват в събирането на информация.

 Основните принципи на pre-SIEF форумитe е да сформират SIEF форумите. В REACH-IT портала, компаниите направили предварителна регистрация на едно и също вещество автоматично се поставят в един и същ pre-SIEF.

Януари

14/01/2009 г. Европейската агенция за химични вещества (ECHA) стартира процедура по обществено обсъждане за първите 7 кандидат вещества, обект на приоритизиране за включване в процедурата за разрешаване:

  • Мускусен ксилен (5 – tert – butyl -2,4,6-trinitro-m-xylene
  • 4, 4’-Diaminodiphenylmethane (MDA)
  • Хлорирани парафини (Alkanes, C10-13, chloro)
  • Hexabromosyclododecane (HBCDD)
  • Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
  • Benzyl butyl phthalate (BBP)
  • Dibutyl phthalate (DBP)

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube