Законодателство

 
 

Приет регламент за Анекси IV и V на REACH регламента

Съгласно член 2(7),(а) от REACH веществата включени в Анекс IV са освободени от разпоредбите на дялове ІІ, V и VІ на същия регламент. За тези вещества има достатъчна информация и са с минимален риск за човешкото здраве и замърсяването на околната среда. Член 2(7),(б) от същия регламент предвижда, че разпоредбите на горепосочените дялове не се прилагат за веществата, включени в Анекс V, тъй като регистрацията на тези вещества се смята за неуместна или ненужна и изключването им от споменатите дялове не засяга целите на регламента.

Европейската комисия прие:

Регламент (EО) № 987/2008 на Комисията за изменение на Регламент (EC) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на Приложения IV и V (ОВ, бр. L 268, стр. 14 от 9.10.2008)

За пълният текст на Регламент (EО) № 987/2008 виж Пълен текст (БГ).


Пълен текст

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube