Законодателство

 
 

Регламент (EО) 1907/2006

 

Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Регистрацията, Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали, изменящ Директива 1999/45/EО и отменящ Регламент (EEО) 793/93 на Съвета и Регламент (EО) 1488/94 на Комисията, а също и Директива на Съвета 76/769/EEО и Директиви на Комисията 91/155/EEО, 93/67/EEО, 93/105/EО и 2000/21/EО. Адаптиран за България на 15 ноември 2007, като Регламент (ЕО) № 1354/2007.

 

За пълния текст на Регламента (EО) 1907/2006 вижте Пълен текст (БГ).

 

 

 

 

 

 


Пълен текст (БГ)
Full text (ENG)

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube