Законодателство

 
 

Регламент (ЕО) № 1354/2007

Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета от 15 ноември 2007 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1907/2006...

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията,...

Регламент (EО) 1907/2006

 

Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Регистрацията, Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали, изменящ...

Приет регламент за Анекси IV и V на REACH регламента

Съгласно член 2(7),(а) от REACH веществата включени в Анекс IV са освободени от разпоредбите на дялове ІІ, V и VІ на същия регламент. За тези вещества има достатъчна информация и са с минимален риск за човешкото здраве и замърсяването...

Директива 2006/121/EО

Директива 2006/121/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември...

Страница 1 2 3 4 >

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube