НОВИНИ

 
 

Периодичен бюлетин на БАП, юни 2013

Решения от проведена работна среща на членовете на БАП

На 19.06.2013 г., от 11:30 часа, в гр. София, в офиса на БАП се проведе редовна среща на членовете. Срещата протече с обобщаване на позицията на бранша относно излизане с искане за отмяна на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Необосновано високият размер на наложената такса за полимерни торбички, създаващ неравностойни условия за конкуренция и нарушение на Закона за защита на конкуренцията и правилата на конкуренция; липсата на ефективен контрол и насърчаване на “сивия” сектор; намаляване на стандарта на обслужване в търговските обекти и създаденото неудобство за потребителите са сред посочените аргументи в изготвеното обобщено становище, което от името на БАП бе входирано в МОСВ.

По покана на БСК за внасяне на предложения за промяна на режими по околна среда, водещи до висока финансова и административна тежест за бизнеса горното становище бе изпратено в срок и до тях.

Становище с искане за отмяна на текстове от ЗЗБУТ, с които се създава задължение за сключване на договори със служби по трудова медицина дори и за микро фирми с по няколко заети лица също бе входирано в БСК. Задължението излишно натоварва фирмите с допълнителни такси, като в същото време прегледите на служителите са формални и не водят до превенция на здравето според представтители на бизнеса.

На 24 юни 2013 г. в представителство на ЕК в София се проведе среща на еврокомисаря по околна среда Янез Поточник с представители на бизнеса. За участиници от името на БАП бяха определени Антоанета Перникова – Изп. директор на БАП, Любозар Фратев – Изп. директор на Новиз АД и Огнян Ангелушев – Управител на Екстрапак ООД.

Определена бе и дата за следваща среща на членовете на Асоциацията, на която да се приеме Етичния кодекс на Сдружението. Предвид настъпващите летни отпуски се взе решение в периода на провеждане на традиционния есенен Пловдивски панаир, а именно на  03.10.2013 г. в гр. Пловдив да се срещнем отново. Мястото на срещата и дневния ред ще бъдат допълнително изпратени.

 

REACH семинар

На 14 юни 2013 г. БАП съвместно с БСК проведе семинар на тема: “Последни промени и изисквания по регламентите REACH и CLP за полимерната индустрия” с лектор Ирена Каменова - експерт в REACH информационното бюро на БАП. На семинара присъстваха представители на водещи производители в страната и чужбина: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, Оргахим АД, Купро-94 ООД, Евро Ферт АД (мажоритарен собственик на Неохим АД), Фикосота синтез ООД, Гамакабел АД, Емка АД, Амер Спортс България ЕООД, Асенова крепост АД, Мегапорт ООД, Панхим ООД и дистрибутори - Брентаг България  ЕООД, Металпласт-Деведжиев ЕООД, Полимеркомерс ЕООД. На семинара бе обсъден доклада изготвен за Комисията относно рисковете от употребата и необходимостта за регистрация на определена група полимери, както и взетото решение за преразглеждане от Комисията до 1 юни 2015 г. Представени бяха задълженията свързани с веществата, включени в кандидат-списъка за разрешаване (SVHC) за фирми-доставчици на някое от тези вещетва в самостоятелен вид, в смес и в изделия. Дадени бяха и указания свързани с процедурата за разрешаване по REACH и изключените употреби. Присъстващите на семинара експерти от МОСВ – Теодора Бандакова и Христина Филипова разясниха на участниците как се извършва контрола от РИОСВ и какви са санкциите при неспазване на задълженията по REACH и CLP. В края на семинара фирмите имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговорите от експерта на БАП.

Обществена консултация на ЕК

В периода от 04.06. - 10.09.2013 г. Комисията провежда обществена консултация по прегледа на заложените в настоящото законодателство цели. Резултатите от консултацията ще се използват за изготвяне на евентуално ново законодателство за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за увеличаване на повторното използване и рециклирането като част от по-широк преглед на политиките в областта на отпадъците през 2014 г.

Прегледът на някои от целите относно управлението на отпадъците през 2014 г. е предвиден в самото законодателство – Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно депонирането на отпадъци (постепенно намаляване на депонираните биоразградими отпадъци) и Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки. Също така съгласно Рамковата директива за отпадъците до 2014 г. Комисията трябва „по целесъобразност“ да определи цели за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за прекъсване на връзката между икономическия растеж и екологичните въздействия за 2020 г. Прегледът на политиката и законодателството на ЕС в областта на отпадъците, който трябва да бъде извършен през 2014 г., включва и два други елемента освен консултацията – проверка за пригодност на пет директиви относно потоците от отпадъци и зелената книга относно отпадъците от пластмаси.

EuPC предвижда до 30 август 2013 г. изготвянето на проектоотговори по въпросите на обществената консултация, които ще бъдат изпратени до БАП.

Допълнителна информация:

- Официална страница на инициативата на ЕК: www.wastetargetsreview.eu

- Уебсайт на онлайн конуслтацията:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

- Преглед на политиката и законодателството в областта на отпадъците:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

- Препоръки на Комисията към по-малко напредналите държави членки:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

- Използване на икономически инструменти:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

 

ЕXPO PLAST

 

В периода 18-21 септември 2013 г. в изложбен център Ромaеро Баняса, Букурещ ще се проведе единственото по рода си в Румъния международно изложение на продукти, оборудване и технологии за пластмасопреработвателната индустрия (EXPO PLAST). Организатори на събитието са Румънската асоциация на преработвателите на пластмаси (ASPAPLAST) и фирмата EUROEXPO Trade fairs – организатор на международни изложения, семинари и панаири. На панаира ще бъдат представени: производители и дистрибутори на суровини, полупродукти, междинни и  крайни продукти от пластмаси, машини и оборудване за пластмасопреработвателната индустрия и за рециклиране на отпадъци от пластмаси, специализирани институции и литература.

Като партньор на събитието БАП съдейства за организиране на участието и посещението на изложението.

 

 

 

 

 

 

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube