НОВИНИ

 
 

Периодичен бюлетин на БАП, май 2013

Решения от проведеното извънредно Общо събрание на членовете на БАП

На 30.05.2013 г., от 11:00 часа, в гр. Пловдив, хотел Марица, зала „Хебър” се проведе извънредно заседание на Oбщото събрание на Българска Асоциация Полимери. Основните акценти от събранието са: Венелин Маринов се оттегли от длъжността Председател на УС на БАП поради изтичане на втория му мандат и служебната му ангажираност. Избран е нов УС с председател Цветанка Тодорова – Търговски директор Маринер ООД, Зам. Председател  Николай Колев - Управител Екстрапак ООД и членове – Съби Колев – Директор Деворекс ООД, Димитър Деведжиев - Управител Металпласт-Деведжиев ЕООД,  Любозар Фратев - Изп. Директор на Новиз АД, Дияна Латева – Управител Полимеркомерс ЕООД, Мария Жекова – Управител  Ате Пласт ООД.

За обсъждане на конкретни проблеми посочени от фирмите  е насрочена нова среща на членовете на БАП на 20 юни 2013 г. в София.

На 14 юни 2013 г. БАП съвместно с БСК организират семинар на тема: “Последни промени и изисквания по регламентите REACH и CLP за полимерната индустрия”. Поканени са всички по веригата на доставка работещи в полимерната индустрия – производители, вносители, преработватели и търговци на полимери и полимерни изделия. Лектор на семинара ще бъде Ирена Каменова – експерт в REACH информационното бюро на БАП.

Място и час на събитието: 10.00 до 16.00 ч. в град София, ул. Алабин № 16-20.

Участието в семинара е платено. Таксата за регистрация се заплаща в срок до 12 юни 2013 г.

За повече информация: office@bap.bg.

Годишно Общо събрание на EuPC

В периода 23-24 Май 2013 г. в Брюж, Белгия се проведе годишното Общо събрание на EuPC. Над 120 делегата участваха в дискусии на експертно ниво по въпроси засягащи пазарите за полимери и полимерни изделия в Европа. По-конкретно са дискутирани бъдещите предизвикателства по снабдяването с полимери в Европа, Зелената книга за Европейската стратегия относно отпадъците от пластмаси и предизвикателствата свързани с отпадъците в морската среда. По време на събранието Alexandre Dangis - Изп. директор на EuPC изрично подчертава, че пластмасо-преработвателите трябва да погледнат на Зелената книга, като възможност да се обърне внимание на всички предизвикателства свързани с устойчивата употреба на полимерни изделия и да се насърчи употребата на по-голямо съдържание на рециклиран материал. Доставките на суровини в глобален мащаб се променят, което налага фирмите да се адаптират подготвяйки се за използване на алтернативни източници и иновативни решения за намиране на нови пазари. В тази връзка е дискутирана необходимостта от изясняване на въпросите свързани с биопластмасите, оставащи неясни и понякога подвеждащи потребителите.

Дебатът относно бъдещите предизвикателства по снабдяването с полимери в Европа завършва с взетото решение за обединяване на усилията на преработватели и производители на полимери. От една страна преработвателите ежедневно се сблъскват с предизвикателството по снабдяването с полимери, а от друга страна производителите на полимери търсят възможност да останат конкурентни спрямо останалата част на света и искат намаляване на енергийните им разходи. Топ мениджъри от двете европейски асоциации EuPC и PlasticsEurope създават работна група, която ще търси подходящите инструменти за преодоляване на предизвикателствата и подобряване на конкурентоспособността на индустрията.

Vinyl Sustainability Форум, 25-26 Април 2013, Истанбул

В периода 25-26 Април 2013 г. в Истанбул се прове форум, в който взеха участие повече от 130 участника от цялостната верига на доставка на ПВХ. Водещи лектори на събитието са високопоставени представители на промишлеността и политици, включително от ЕК и ООН. През първия ден са докладвани резултатите от доброволната инициатива VinylPlus за 2012 г., като са отчетени рекордните 362,076 тона рециклирани отпадъци от ПВХ, което поддържа темпото необходимо за достигане на крайната цел – рециклиране на 800,000 тона/годишно ПВХ отпадъци до 2020. През 2012 г. VinylPlus отбеляза намаление на употребата на оловен стабилизатор в ЕС-27 със 76.37 % спрямо 2007 г., като пълното му заместване се предвижда да приключи до края на 2015 г. През втория ден се дискутира необходимостта от проактивен подход от индустрията по отношение на очакваното формиране през следващите 2-4 години на бъдещите политики на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата след 2020 г. Строителният сектор е оценен с най-голям потенциал за ресурсна (и енергийна) ефективност, както и за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Следващото издание на Форума е определено за 8-9 Май 2014 г. във Варшава, Полша.

Изтича крайният срок за Зелената книга

Срокът за отговорите на заинтересованите страни по инициираната от ЕК обществена консултация за Зелената книга за пластмасовите отпадъци изтича на 7 юни 2013 г. Целта е да се инициира дискусия по възможните отговори на конкретни предизвикателства свързани с отпадъците от пластмаси. Зелената книга търси повторна оценка на определени рискове за околната среда, свързани с употребата на пластмаси, по- конкретно с отпадъците и възможни решения за повишаване на устойчивостта на полимерните изделия. EuPC подготви проекто-отговорите и напомни на членовете си за важността да се участва в консултацията, тъй като отговорите по нея ще се вземат предвид от ЕК при формиране на бъдещата политика на ЕС. Комисията предстои да публикува доклад, който ще включва преглед на целите на рамковата директива за отпадъци, директивата на ЕС за сметищата, директивата за опаковки и отпадъци от опаковки, както и последваща оценка на текущото законодателство за отпадъците.

Актуализирана информация за ендокринните дизраптори

Ендокринната система представлява сложна система от жлези, която регулира нивата на хормоните, чрез отделяне на хормони директно в кръвния поток или в близките клетки. Тези хормони влияят на метаболитната активност на клетките и следователно регулират различни функции в тялото, като обмяната на веществата, кръвното
налягане, растежа и размножаването. Много вещества (природни или синтетични)
могат да си взаимодействат и да има ефект върху ендокринната система. Само когато този ефект води до необратимо увреждане, веществото се нарича ендокринен дизраптор (СЗО). Очаква се Комисията да представи новата стратегия за ендокринни дизраптори през лятото на 2013 г., заедно с Препоръка за научни критерии за идентификация на ендокринните дизраптори. Стратегията и Препоръката е възможно да включват анализ на възможните промени в законодателства като REACH, Продукти за растителна защита, биоциди и козметични продукти. Опасенията на индустрията са, че в предложенията на ЕК няма ясно дефинирани правила за оценка на опасността с включени елементи на охарактеризиране на риска и по-конкретно границата на дозите, при които могат да настъпят нежелани обратими ефекти. Много химични вещества показват някаква ендокринна активност, но за употребата им няма основание да се предприемат мерки за безопасност и да подлежат на процедура за разрешение.

PETCORE EUROPE

Създава се асоциацията PETCORE EUROPE, която ще представлява гласа на ПЕТ индустрията пред Европейските институции в Брюксел. Ще защитава важността на цялостната верига на доставка на ПЕТ, като гарантира устойчивостта на ПЕТ материала за опаковки и отговаря на спорни теми и въпроси. Членството в асоциацията се формира от водещи индустриални Европейски асоциации – CPME (ПЕТ производители), EuPC, EuPET (преработватели) и EuPR (рециклатори).

REACH

Регистрация: крайния срок за регистрация на всички вещества в тонажната група от 100 до 1000 тона изтече на 31 май 2013 г. Очакваше се да се регистрират около 3100 вещества, но за 540 от тях няма определени водещи регистранти. Тези вещества са пред риска да бъдат изтеглени от пазара, в случай че няма регистрирация за тях от производител или вносител

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC): Агенцията за химични вещества (ECHA) добави 54 вещества в кандидат-списъка за вещества, който вече наброява общо 138 вещества. Списъкът на веществата за процедурата за разрешаване бе разширен през април месец и сега наброява общо 22 вещества и още 10 се разглеждат от Комисията след „Препоръка” от Агенцията. В началото на 2013 г. Комисията публикува „Пътна карта” посочвайки, че 440 нови вещества ще бъдат оценени до 2020 за идентификацията им като SVHC вещества.

Рециклиране и процедура за разрешаване: През 2015 г. първата група вещества ще достигнат датата, след която не могат да се употребяват без разрешително. Сред тях са 4 вида фталати, основния от който е di-2-ethylhexyl phthalate, DEHP. Процедурата по разрешаване не взема под внимание специфичния случай с рециклирането. Европейската асоциация на рециклаторите отправи молба за пълно освобождаване на рециклаторите от тази процедура, като изготви становището си до ЕК. Комисията излезе с предложение, което е изпратено за коментари от държавите-членки. Това предложение се отчита като нереалистично от рециклаторите. Продължават дискусиите с Комисията. Решението до този момент за DEHP ще има много негативен ефект върху доброволната инициатива на индустрията VinylPlus.

Контролна дейност: Европейските държави-членки продължават със засилените проверки на фирмите за съответствие с REACH. Обучени са около 2400 инспектори по REACH. Затова БАП създаде услугата „Прединспекционен одит” за всички фирми-членове, които са получили известие за предстояща проверка от компетентните органи и за всички, които биха желали да са подготвени по всяко време за неочаквани проверки.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube