За нас

 
 

За нас

Устав

Членове на управителния съвет

Заявление за членство

У С Т А В

на

БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

I. Наименование

Чл. 1. Браншова Асоциация Полимери, наричана по нататък Асоциацията е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. /1/ Асоциацията е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, със собствен устав, знак и печат. Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление град София, ул. "Велико Търново" №22, ап. 4
/2/ Съществуването на сдружението не се ограничава със срок.

II. Същност, цели, задачи:

Чл. 3. Целите на Асоциацията са:

 1. Да проучва, съгласува и обединява интересите на юридическите и физически лица работещи в областта на производството, преработката и търговията с полимери в Република България.
 2. Да представлява и защитава интересите на юридическите и физически лица работещи в областта на производството, преработката и търговията с полимери пред държавните институции в Република България и сродните международни организации, като се стреми към членство в тях.
 3. Да гарантира равноправни и справедливи взаимоотношения между работещите в бранша, изградени на принципа на свободната конкуренция, изключваща монополизма и едностранното облагодетелстване.
 4. Да насърчава растежа, просперитета и общественото признание на производителите, преработвателите и търговците на полимери в България и се стреми към равнопоставеност между всички форми на собственост, развитие на пазарната икономика и интегриране на България в световния пазар.

Чл. 4. За изпълнение на основните си цели Асоциацията:

 1. Ще осъществява периодични сбирки на членовете на Асоциацията за общуване и свободна обмяна на информация, за разглеждане на конкретни теми или за заседания на общото събрание на Асоциацията.
 2. Ще съдейства за подпомагане навлизането на българските прозводители и търговци на международния пазар.
 3. Ще подпомага научното, информационното и търговското сътрудничество с фирми и организации от чужбина.
 4. Ще осъществява международни контакти с други сродни организации в други страни.
 5. Ще организира бизнес-срещи, конференции и други форуми за промоция на българските потребители, търговци и производители на полимери и представяне на чужди производители на суровини и материали в България.
 6. Ще обезпечава информация и ще създава атмосфера и условия за активна взаимопомощ между членовете на Асоциацията в рамките на възможностите и компетентността на всеки от тях.
 7. Ще издава свой информационен бюлетин и каталог на фирмите и специалистите в бранша.

Чл. 5. Доброволността, плурализмът, взаимното уважение и търпимостта са основни принципи в структурата и дейността на Асоциацията.


Обратно в началото

III. Имущество и средства

Чл. 6. Асоциацията набира средства за постигане на своите цели от:

 1. Годишен членски внос, като размерът на членския внос се гласува ежегодно от общото събрание за текущата година.
 2. Дарения и спонсорства от български и чуждестранни физически и юридически лица.
 3. Собствени дейности разрешени от българското законодателство.
 4. Завещания от местни и чуждестранни лица.

Чл. 7. Асоциацията ще се отчита и пред съответния дарител за изразходваните средства.

IV. Членство в Асоциацията, права и задължения на членовете

Чл. 8 /1/ Член на Асоциацията може да бъде всяко българско юридическо или физическо лице, което се занимава с производство, преработка, търговия, изследователска или друга дейност в областта на полимерите, който приема целите и устава на Асоциацията и е готов в рамките на своята компетентност и възможности да работи за тяхното осъществяване.

/2/ Членовете на Сдружението са пълноправни и асоциирани.

/3/ Статутът на пълноправния член му гарантира право на глас в Общото събрание при вземането на решения, както и достъп до изпращаната информация и предлаганите услуги.

/4/ Асоциираните членове са без право на глас в ОС и достъп до информация.

Услугите, които Асоциацията предлага са платени за тях.

Чл. 9 /1/ Членството в Асоциацията възниква от момента на решението на Управителния съвет на Асоциацията и след заплащане на годишния членски внос

/2/ Първоначалните членове са юридическите и физически лица, подписали учредителния протокол.

/3/ Всяко юридическо или физическо лице, което желае да стане член на Асоциацията подава писмено заявление, в което информира за областта, в която развива дейност и декларира, че приема целите и устава, както и че ще работи за постигането на целите на Асоциацията. Към заявлението за членство кандидатите представят кратко описание на дейността на фирмата, на управителя /-ите/ и попълват изпратен от БАП въпросник. Въпросникът се придружава от декларация за конфиденциалност.

/4/ Заявлението се подава до Асоциацията чрез Председателя или един от членовете на Управителния съвет.

/5/ Управителния съвет може да вземе решение за приемане на член или да откаже приемане в Асоциацията.

Чл. 10. Решението на Управителния съвет за отказ за приемане на определено лице като член подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 11. /1/ Членството в Асоциацията се прекратява с решение на Управителния съвет при:

 1. Доброволно напускане на Асоциацията.
 2. Изключване на съответния член за нарушаване на устава или злоупотреба с имуществото на Асоциацията.
 3. При неплащане на членския внос повече от шест месеца.
 4. При смърт или поставяне под запрещение за физическите лица или при прекратяване за юридическите.

Чл. 11. /2/ Решението на Управителния съвет за изключване на член на Асоциацията подлежи на обжалване пред общото събрание на сдружението.

Чл. 12. Всеки член на Асоциацията има право:

 1. Да участва в дейността Асоциацията.
 2. Свободно да излага мнението си по всички въпроси.
 3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Асоциацията.
 4. Да бъде инициатор или участник в постоянни или временни формирования за решаване на различни задачи в духа на устава на Асоциацията.
 5. Да притежава Устава, членска карта и значка на Асоциацията.

Чл. 13. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. Да спазва устава на Асоциацията и решенията на Общото събрание.
 2. Да работи активно за постигане целите на Асоциацията.
 3. Да се въздържа от дейности, уронващи престижа на Асоциацията.
 4. Да плаща редовно членския внос в размер определен от Общото събрание на Асоциацията.
 5. Да спазва Етичния кодекс на Асоциацията.

Чл.14. Асоциацията може да приема свои членове-гости, лица, които приемат целите, задачите и Устава на Асоциацията, но не отговарят на професионалните критерии за членство, съгласно чл.8 от устава на Асоциацията. Те могат да присъстват на заседанията на общото събрание и на съвета по нарочна покана, но без да имат право на глас.


Обратно в началото

V. Устройство

Чл. 15. Асоциацията има следните органи:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет на Асоциацията.

Чл. 16. /1/ Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, което се състои от всички членове. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Асоциацията включително:

1. Избира и освобождава членоветe на УС;

2. Изменя и допълва устава на Асоциацията;

3. Приема основните насоки и програма за развитие на Асоциацията;

4. Приема решения за участие на Асоциацията в търговски дружества, доколкото това е допустимо от действащото законодателство;

5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

7. Приема бюджета на Асоциацията;

8. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

9. Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

10. /1/ Взема други решения, които законът или настоящия устав е предоставил в негова компетентност.

/2/ Общото събрание се свиква от УС на Асоциацията по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не свика общо събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/4/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/6/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.

/7/ Общото събрание се ръководи от председателя на Асоциацията. При невъзможност общото събрание се ръководи от член на УС, избран от същия.

/8/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.16 т.2 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/9/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване. С тайно гласуване се вземат решения само ако Общото събрание вземе специално решение за тайно гласуване по конкретен въпрос.

/10/ Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг или съпруга, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

/11/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/12/ За провеждането на заседанието на общото събрание се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на представените членове на Асоциацията. Към протокола се съставя като приложение и списък на присъстващите членове. Протоколът се удостоверява от избран от общото събрание секретар и двама преброители.


Обратно в началото

Чл. 17./1/ Орган на управление на дейността на Асоциацията е Управителния съвет, състоящ се най-малко от три лица и най-много от единадесет. Членове на УС могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

/2/ Всички членове на УС на Асоциацията се избират от общото събрание. Членовете на Управителния съвет се избират за срок до пет години.

1. Предложенията за членове на УС на Асоциацията се правят от присъстващите на общото събрание членове на Асоциацията.

2. Гласува се поотделно за всеки кандидат-член на УС.

/3/ Управителния съвет избира от своя състав Председател, заместник-председател, и оперативно бюро.

/4/ Асоциацията се ръководи от Председателя на УС.

/5/ Управителния съвет:

/а/ представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

/б/осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

/в/ разпорежда се с имуществото на Асоциацията;

/г/ подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

/д/ взема решения за изпълнение на бюджета на Асоциацията и начините за неговото разходване;

/е/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

/ж/ подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;

/з/ свиква общото събрание на Асоциацията на редовни и извънредни заседания, когато важни обстоятелства налагат това;

/и/ избира ликвидатор на сдружението;

/й/ определя начина на плащане на членския внос;

/к/ упражнява други правомощия, които законът или настоящия устав не са предоставили в компетентността на друг орган на Асоциацията;

/6/ Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Заседанието на УС се ръководи по право от Председателя на УС или при невъзможност от друг член на УС.

/7/ Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/8/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.17 ал.5 б."в", б."е" и б."и" с мнозинство от всички членове на УС.

/9/ УС може да взема и неприсъствени решения. В тези случаи протоколът за взетото решение трябва да бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

VI. Представителство

Чл. 18. Асоциацията се представлява от Председателя на Асоциацията, а в негово отсъствие от писмено упълномощен от Председателя член на УС.

Чл. 19. Асоциацията развива свои поделения в страната на териториален принцип. Регионалните представители представят Асоциацията в съответния регион, но нямат право да я представляват. /т.е. да поемат права и задължения от нейно име/.

VII. Прекратяване и ликвидация

Чл. 20. Асоциацията се прекратява:

 1. с изтичане на срока, за който е учредена;
 2. с решение на общото събрание;
 3. с решение на окръжния съд по седалището в предвидените от закона случаи;

Чл. 21. /1/ При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от ликвидатор избран от УС. В случай, че УС не определи такъв, то той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

/3/ Разпределянето на останалoто след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на Асоциацията.

/4/ След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Асоциацията от окръжния съд по седалището и.

Настоящият устав е приет на общото събрание на Браншова Асоциация Полимери, проведено на 30.05.2013 г. и заверен от Председателя на УС - Цветанка Тодорова.


Обратно в началото

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube