За нас

 
 

За нас

Устав

Членове на управителния съвет

Заявление за членство

Браншова Асоциация Полимери (БАП) е сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери. Основана през 1999 г.

На международно ниво...

БАП участва активно в работата на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Европейската Асоциация на производителите на полимери, в която членуват национално представените асоциации на Италия, Хърватска, Кипър, Гърция, Малта, Турция и Румъния. По време на редовно провеждащите се срещи на Борда се представят обобщени данни за икономическото състояние на бранша, актуалните приоритетни теми за бранша, които се нуждаят от лобиране на европейско ниво чрез PlasticsEurope, актуални въпроси свързани с управлението на отпадъци в Европа, стратегията нулев отпадък на сметищата до 2020 г., предстоящи събития.

Освен престиж, партньорството с PlasticsEurope задължава БАП да представлява полимерния бранш на България и да отстоява позиция, която отразява балансирано интересите на различните секторни групи в бранша и на първо място на преработвателите и търговците на полимери.

На национално ниво...

БАП е единственото сдружение на територията на страната ни, представляващо производители на полимерни изделия, търговци и рециклатори.

Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство за пластмасопреработващата промишленост и като защитава интереса на бизнеса сътрудничи на българските институции при изготвянето на нормативната уредба в страната.

Общите цели на дейността ни включват запознаване на българските предприятия от полимерната индустрия (най-често това са МСП) със законодателството и стандартите на ЕС, свързани пряко със сферата на дейността им. Предприятията преработватели на пластмаси са с постоянно опетнявана репутация, че произведените от тях продукти са опасни за човешкото здраве и околната среда. Въпреки, че тъкмо продуктите от пластмаси са подложени на най-рестриктивни мерки за контрол. Парадоксално тези мерки предизвикват безпокойство сред крайните потребители и силно отслабват позицията на производителите на полимерни изделия на пазара. Следователно предприятията се намират в ситуация, в която колкото повече трябва да се придържат към новите законодателни мерки, толкова повече трябва да инвестират във възстановяване на доверието на потребителя и подобряване на конкурентната им позиция и растеж на пазара. Фирмите от бранша се нуждаят от представляваща интересите им организация, която да е способна да извършва услуги и дейности, които напълно да удовлетворяват нуждите им от актуална и изчерпателна информация, да съдейства за положителния облик на индустрията, която тя представя пред местните органи на властта с цел заздравяване на конкурентната позиция на предприятията на пазара и повишаване на продажбите им в ЕС.

От началото на 2008 г. екипът на БАП извършва консултации на предприятията от пластмасопреработващата промишленост в следните направления:

· прилагане на регламент (ЕO) № 1907/2006 (REACH);

· прилагане на регламент (EO) № 1272/2008 (CLP)

· управление и оползотворяване на отпадъци;

· конкурентоспособност и средства за защита на търговията;

· изисквания към материалите и изделията от пластмаса, предназнaчени за контакт с храни;

· европейски стандарти и изисквания за безопасност;

· осъществяване на контакт с чуждестранни инвеститори;

· юридически консултации и процесуално представителство.

Те са необходимото условие за да могат фирмите от бранша да:

- преодолеят проблема с отпадъците от пластмаси, както и да развият производство на продукти, които са екологичносъобразни и безопасни за крайния потребител;

- произвеждат безопасни опаковки, предназначени за контакт с храните;

- осигурят надлежна информация за използваните от тях химични субстанции;

- бъдат лоялни конкуренти и да се защитят от нелоялната конкуренция;

- произвеждат стоки, които отговарят на признати в ЕС стандарти.

БАП осъществява комплекс от комуникационни дейности, използвани за утвърждаване на имиджа на фирмите и на продуктите им, както и за подпомагане представянето на нови продукти на фирмите на пазара.

БАП е гласа на пластмасопреработващата индустрия пред медиите и широката общественост – граждани, професионалисти и млади хора. Мисията ни е да информираме и научим младите хора да опазват и съхраняват околната среда, да предприемат действия за рационално използване на енергийните ресурси и опазване на климата.

Постижения на БАП

1. БАП заема неутрална и балансирана позиция пред отговорните институции, фирмите, партньорите си, медиите и обществото

2. Има създадена екипност в работата на БАП

3. Управлението на БАП е устойчиво и финансово балансирано (Годишен финансов отчет на БАП за 2016 год.)

4. Бързо и своевременно реагираме в ситуации свързани с дейности по защита на бизнеса

5. БАП  е партньор на Средиземноморският борд на PlasticsEurope

6. БАП създаде дългосрочни сътрудничества с експерти от:

- Министерството на околната среда и водите

- Министерство на здравеопазването

- Българска Агенция по безопасност на храните

- Министерство на земеделието и храните

- Националния център за контрол и опазване на общественото здраве

- Министерството на икономиката, туризма и енергетиката

7. БАП има сключени меморандуми за сътрудничество с университети и научни институти:

- ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет, София

- Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

- Институт по полимери, БАН

8.  Нашите събития се отразяват във водещи български медии

9. Успяваме да договаряме преференциални условия и цени за фирмите изложители и групови посещения

10. Възможности за обучение на кадри на бизнеса в професионални училища в Турция и Италия за заемане на длъжност „технолог-инженер”.

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube