Конкуренция

 
 

Закон за защита на конкуренцията - основни правила

Спазването на Закона за защита на конкуренцията е едно от предизвикателствата, пред което са изправени българските фирми, след приемането ни за член на ЕС. Познаването на нормативната уредба в областта на Защита на конкуренцията е предпоставка за повишаване на конкурентноспособността на компаниите от пластмасопреработващата промишленост и оцеляването им в условията на глобализиращия се свят.  

 Какви са правилата ?

– Член 81 oт Договора на ЕС

– Член 82 oт Договора на ЕС

– Наредба N° 1/2003

Забраняват се споразумения между предприятия, решения на сдружения от предприятия или съгласувана практика, които имат за цел или резултат  предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в рамките на ЕС и които имат ефект върху търговията в ЕС

Забранява се злоупотребата с монополно положение от едно или повече предприятия. При монополно положение има  ефект върху търговията между странтие членки на ЕС, като под презумция за доминиране се разбира, че предприятието/предприятията имат над 50 % от пазарния дял (доминиране е възможно и при по-малко от 50%)

Потенциалните последствия от нарушаване на правилата за конкуренцията са следните:

•  Споразуменията могат да бъдат невалидни

•  ЕК или Комисията за защита на конкуренцията могат да проведат разследване за потенциална забрана на решението

• Налагане на глоби – те могат да бъдат до 10% от общия оборот (на цялата групировка от фирми)  за предходната финансова година

• Предявяване  на частни искове  за нанесени вреди и загуби пред българските съдебни органи

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube